Contracte de serveis

Montesquiu, a

REUNITS

 

D’una part,

Alba Rovira Carol, amb DNI 77310258J, guia de muntanya mitjana  titulada com a Tècnic d’Esports de Muntanya Mitjana, amb competències en la formació i guiatge de grups que li concedeix la titulació, i inscrita en el Registre de Professionals de l’Esport amb el número: 016808.

 

I de l’altre:

, en qualitat de representant de:

Client/s d’aquesta empresa i participant/s de l’activitat de :

que es durà a terme el dia:

el preu total de la qual és de (IVA inclòs):

Euros

ACORDEN

 

Subscriure el contracte de serveis de guiatge que inclou les següents condicions:

 • Alba Rovira Carol declara disposar d’una assegurança d’accidents que cobreix als participants i una assegurança de responsabilitat civil amb les cobertures i quantitats mínimes exigides pel DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

Companyia asseguradora: Bercley (RC) i MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, LTD.(accidents)

Número de pòlissa de Responsabilitat Civil: PIJ150CKI534-410

Número de pòlissa d’Accidents: 201600206-410

 • Alba Rovira Carol declara estar  oficialment titulada com a Tècnic d’Esports de Muntanya Mitjana, amb competències en la formació i guiatge de grups que li concedeix la titulació, i inscrita en el Registre de Professionals de l’Esport amb el número: 016808, tal com exigeix la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

 • En les activitats que es duen a terme a la natura hi ha una sèrie de riscos inherents que estan fora del control del guia i que el participant assumeix  en contractar l'activitat. El guia, per la seva part, es compromet a minimitzar tots els riscos per mantenir els estàndards de seguretat.

 • El guia es reserva el dret de modificar o cancel·lar l’activitat per raons meteorològiques o nivometeorològiques que puguin afectar la seguretat dels participants.

 • La guia  no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament del material propi del client/participant/alumne.

 

Per la seva part, el client/participant/alumne :

 

 1. ​Es compromet en tot moment en seguir les indicacions del guia, respectar la resta de participants i el medi ambient. En cas contrari, el guia es reserva el dret d'exclusió en cas de que el comportament d’algun participant comprometi la seva seguretat  o la del grup, sense que això impliqui el dret al reemborsament.

 2. Està obligat a informar a l'empresa (guia) sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar qualsevol activitat. També es compromet a no estar sota els efectes de l'alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altre medicament que pugui afectar la seva capacitat de reacció.

 3. Confirma que és major d’edat, i en cas contrari, ha de portar signat el permís per menors de 18 anys.

 4. Es fa responsable de portar el calçat, la roba i l’equipament necessari i adequat per la realització de l’activitat i que aquest estigui en bon estat. En el cas de no fer-ho, el guia podrà decidir si pot realitzar  l’activitat o no, sense que això impliqui el dret al reemborsament de la quantitat pagada per l’activitat.

 5. Declara que ha estat informat de les característiques tècniques i dels requisits físics i tècnics mínims per la realització de l’activitat i que ,compleix els requisits mínims (tècnics, físics i materials) i disposa del material necessari per a l’activitat i que aquest, està en bon estat.

 6. Declara conèixer que les activitats en el medi natural comporten un risc inherent a l’activitat i el medi i que, accepta els riscos inherents a la participació en aquesta activitat.

 7. Es compromet a seguir les indicacions del guia/monitor/professor en tot moment.

 8. Coneix i li satisfà la informació rebuda, i que ha pogut formular les preguntes convenients i aclarir tots els dubtes dels riscos propis de la participació en l’activitat, com per exemple que:

  • Hi ha trams perillosos en què haurà d’extremar la precaució.

  • Hi ha la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de l’excursionisme, i assumeix personalment la responsabilitat dels accidents que pugui causar a qualsevol participant de l’activitat.

  • Hi ha la possibilitat de causar un accident a un tercer aliè a l’activitat, i assumeix personalment la responsabilitat íntegra d’aquest accident i excloc l’organització de qualsevol responsabilitat.

 9. Declara conèixer les causes d’anul·lació del contracte:
  • En cas que el personal tècnic determini que no compleixo els requisits mínims físics, tècnics o materials requerits per la realització l’activitat.
  • Quan per motius aliens a l’organització, les condicions nivològiques i/o meteorològiques impedeixin la realització de l’activitat contractada amb les mesures de seguretat mínimes.
  • Que el meu comportament posi en perill la pròpia seguretat, la de l’activitat o la dels altres participants.
 10. es compromet a tenir un comportament respectuós amb els altres participants, així com, un comportament sostenible i respectuós amb el medi natural.

 11. eximeix l’empresa i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de l’activitat, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motiu de fets derivats d’accions individuals empreses al marge de les indicacions del guia/monitor/professor.

 12. eximeix als anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la meva participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta activitat.

 13. Sap que té a la seva disposició fulls oficials de reclamació.

 14. declara conèixer i accepta les condicions de cancel·lació exposades en les condicions generals de contractació.

 

 

L’empresa garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la Unió Europea, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al tractament d’aquests per a la seva utilització en relació amb les activitats pròpies d’aquesta. En tot cas, se l’informe dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat, Dret a l'Oblit i Limitació del tractament de les seves dades, en els termes establerts en la legislació vigent, per mitjà d’un escrit dirigit a l’empresa (correu ordinari o e-mail).​ 

 

Jo, com a client/participant/alumne:   

<---   Clica el botó per ENVIAR!

Alba Rovira

Tècnic Esportiu de Muntanya

Guia de muntanya

AEGM i UIMLA

Logo Muntanya i Natura senzill

© 2019 Muntanya i Natura

 • Facebook
 • Instagram
naturefirst_logo_01.png
Punt d'Informació Turística d'Osona